Toiminta-ajatus ja yhdistyksen säännöt

TOIMINTA-AJATUS


Vuonna 1994 perustetun Suur-Ikaalisten Sukututkijat ry:n tarkoituksena on toimia Suur-Ikaalisten alueen sukuja ja talo-/kylähistoriaa tutkivien henkilöiden yhdyssiteenä, opastaa jäseniä sukututkimuksessa sekä edistää Suur-Ikaalisten alueen sukujen tutkimista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia alustuksineen noin seitsemän kertaa vuodessa sekä muuta sukututkimukseen liittyvää ja sitä edistävää toimintaa.

Kuukausittaisten jäsentapaamisten lisäksi yhdistys järjestää kerran vuodessa sukututkimuspäivän, joka koostuu yhdestä tai useammasta esitelmästä sekä mahdollisesti pienimuotoisesta kotiseutukierroksesta joihinkin Suur-Ikaalisten alueen kyliin. Tapahtuman ajankohdaksi on vakiintunut syyskuun ensimmäinen lauantai.

Yhdistys julkaisee myös vuosittain Ikaliini-lehteä, johon taltioidaan jäsenten kirjoittamia tutkimuksia, muisteloita ja/tai esipolvitauluja.

- - - - - -


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta saa lisätietoja Irma Rönniltä.

------------------

SÄÄNNÖT


Voimassa olevat säännöt: 03.02.2021 11:22:42

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suur-Ikaalisten sukututkijat ry ja sen kotipaikka on Ikaalinen. Suur-Ikaalisilla tarkoitetaan näissä säännöissä Ikaalisten, Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kihniön ja Parkanon aluetta.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suur-Ikaalisten alueen sukuja tutkivien yhdyssiteenä ja opastaa jäseniä sukututkimuksessa sekä edistää Suur-Ikaalisten sukujen tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja neuvontatoimintaa, sukututkijatapaamisia esitelmineen, kursseja ja muuta sen tapaista sukututkimukseen liittyvää ja sitä edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi tai ainaisjäseneksi jäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toistamiseen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

5 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7 § TILIKAUSI, TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammikuusta toukokuuhun. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai julkaisemalla se vuosikokouksen määräämissä sanomalehdissä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

10 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8.vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruus

9.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä

10.valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11.määrätään, mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen ilmoitustapaa seuraavana vuonna on käytettävä ja missä lehdessä kokouskutsut on julkaistava, jos sanomalehti-ilmoitustapaa käytetään. Samoin määrätään, miten muut tiedoksiannot toimitetaan jäsenille.

12.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3⁄4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.